REGELEMENT

Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers, e.d. geldt (m/v).

1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.

2. Inschrijving voor de Ronde van Terwolde is persoonsgebonden. Het startbewijs is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt na overleg met de organisatie.

3. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.

4. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de Ronde van Terwolde te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de Ronde van Terwolde te ontzeggen.

5. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

6. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

7. Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen.

8. Deelname aan de Ronde van Terwolde is voor het hele gezin en ook voor sportieve rolstoelgebruikers.

9. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, tenzij hun annulering uiterlijk 21 augustus 2014 door de organisatie ontvangen is.

 10. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Ronde van Terwolde af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van
inschrijfgeld.

11. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een vrijwilliger, bij elke afstand rijden er fietsers mee voor en achteraan.

12. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

13. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de internet¬inschrijving bezwaar maken worden niet in dit bestand opgenomen.

14. De organisatie heeft een vrij fotografiebeleid.

15. Bij het afhalen van de nummers wordt gevraagd aan de deelnemers wel/niet te tekenen voor het gebruik en publicatie van de gemaakte foto's op de website/facebook. 

16. Deelnemers gaan na ondertekening akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie Ronde van Terwolde ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.

17. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie of wedstrijdleiding.